ZZP-9

ZZP-9

Bij deze bewoners heft medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden waarbij doorgaans sprake is geweest van een opname. Voorafgaand aan de interventie ontvingen alle bewoners uit deze groep reeds behandeling in combinatie met verblijf. In aansluiting op de interventie is behoefte aan herstelgerichte behandeling die aanvullende integrale en multidisciplinaire aanpak vereist. De medisch-specialistische diagnostiek/interventie is afgerond. Naast de aandoening waarvoor de bewoner (aanvullende) behandeling ontvangt heeft de bewoner ook andere problemen in de zin van kwetsbaarheid en comorbiditeit (zoals problemen met de bloedsomloop, psychogeriatrische aandoeningen, het bewegingsapparaat en/of metabole stoornissen), hetgeen leidt tot instabiliteit, complicaties en verminderde leer- en trainbaarheid. Herstel tot het niveau van vóór acute aandoening wordt nagestreefd.
Aanvullend op de herstelgerichte behandeling kan functionele diagnostiek noodzakelijk zijn. Deze aanvullende functionele diagnostiek is vooral gericht op het beperkingenniveau van de bewoner, het onderzoeken welke behandeldoelen haalbaar zijn en het onderzoeken van behandelmogelijkheden (verbeteren van het functioneren van de bewoner voor zover mogelijk , voorkomen van verergering van beperkingen en het zo lang mogelijk handhaven van zelfstandigheid).

De bewoners hebben ten aanzien van hun sociale redzaamheid op alle aspecten in ieder geval hulp en vaak overname van zorg nodig. Er is bij deze bewoners sprake van vergaand verlies van zelfregie. Er kan sprake zijn van zwerfgedrag. Ze hebben geen grip meer op hun eigen doen en laten.

De bewoners hebben ten aanzien van de verschillende psychosociale cognitieve functies continu hulp, toezicht en sturing nodig, omdat ze veel beperkingen hebben met betrekking tot oriëntatie, concentratie, geheugen en denken. Er is vaak sprake van desoriëntatie naar tijd, plaats en persoon.

De bewoners hebben ten aanzien van ADL op alle aspecten hulp of overname van zorg nodig, waaronder eten en drinken, kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels en huid, de toiletgang, het wassen en kleden.

Ten aanzien van mobiliteit hebben de bewoners vaak hulp of overname van zorg nodig. Gedurende de verblijfsperiode vermindert de mobiliteitsproblematiek substantieel.

In het kader van herstel is verpleegkundige aandacht nodig.

De bewoners kunnen soms gedragsproblematiek vertonen. Dit betreft met name dwangmatig gedrag, ongecontroleerd/ontremd gedrag of reactief gedrag met betrekking tot interactie.

Meestal is sprake van psychiatrische problematiek.

De aard van het begeleidingsdoel is veelal gericht op stabilisatie, soms op ontwikkeling of begeleiding bij achteruitgang.

Het beperkingenbeeld van de bewoner verandert langzaam.

De bewoners hebben een tijdelijk behoefte (2-6 maanden) aan extra behandeling en zorg, op meerdere momenten per dag. De zorgverlening is voortdurend in de nabijheid te leveren. Er is sprake van een multidisciplinaire inzet van behandelaars, waarbij specialistische deskundigheid op het gebeid van ouderengeneeskunde noodzakelijk is.

De dominante grondslag is meestal een somatische of psychogeriatrische ziekte/aandoening.

De gemiddelde totaaltijd aan verzorging inclusief dagbesteding is 18.0 tot 22.00 uur per week.

Afhankelijk van de individuele behoefte en wensen van een bewoner wordt een
zorgplan opgesteld. Rekening houdend met de beschikbare uren kan uit het onderstaand aanbod van Bergweide een keuze worden gemaakt door de arts, de bewoner zelf, diens vertegenwoordiger en de zorgcoördinator. Belangrijk hierbij is dat continu aandacht is voor de autonomie van de bewoner.
De gemaakte keuzes worden vastgesteld in het MDO en vastgelegd in het zorgplan.

Persoonlijke verzorging

 • Het assisteren bij wassen, kleden, scheren en toiletgang. Zo nodig wordt deze zorg volledig overgenomen.
 • Het assisteren bij het aanbrengen van lichaamsondersteunende hulpmiddelen. Zo nodig wordt deze zorg volledig overgenomen (hoorapparaat, bril, gebit etc.).
 • Het assisteren bij beweging en houding. Zo nodig wordt hierbij volledig hulp geboden en/of hulpmiddelen aangeschaft, zoals een rolstoel of looprekje.
 • Het assisteren bij eten en drinken. Zo nodig wordt hierbij volledige hulp geboden maar het kan ook alleen maar controle en stimulatie zijn.
 • Het assisteren, stimuleren en controleren in de ADL en de PDL en het verzorgen van trainingen bij de bewoners hieromtrent. Zo nodig wordt de ADL volledig overgenomen.
 • Het bieden van incontinentieverzorging.
 • Het bieden van haarverzorging door de verzorgenden of door de kapsters.
 • De kosten van de kapsalon worden apart in rekening gebracht.
 • Het bieden van gebitsverzorging.
 • Het bewaken van het slaap- en waakritme.
 • Huidverzorging.
 • Het bieden van nagelverzorging door de verzorgenden of door de pedicure.
 • Als de pedicure niet om medische redenen wordt ingeschakeld door de arts worden de kosten apart in rekening gebracht.
 • Het bieden van een schoonheidsbehandeling door de schoonheidsspecialiste Dit valt buiten het basispakket en wordt daarom apart in rekening gebracht.

Huishoudelijke verzorging

 • Het bieden van alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het verpleeghuis.
 • Volledige verzorging van textiel. Hiervoor wordt een vast bedrag per maand in rekening gebracht. De extra kosten van de wasserij voor o.a. stoomgoed worden eveneens per maand in rekening gebracht.
 • Het verzorgen en aanbieden van de maaltijden en consumpties.

Buiten het basispakket is het mogelijk om:

 • Als contactpersoon of familielid mee te eten. Hierover dienen afspraken gemaakt te worden met de afdelingsleiding. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. Ook beschikt Bergweide over een restaurant waar kleine versnaperingen te verkrijgen zijn.
 • Bij verjaardagen en andere feesten van bewonerscliënten op verzoek van de bewoner/cliënt zelf, de familie of de contactpersonen catering aan te bieden. Hiervoor wordt achteraf een rekening gestuurd.

Verpleging

 • Er is 24 uur per dag een verpleegkundige in Bergweide aanwezig.
 • Het controleren van de lichaamsfuncties.
 • Het bieden van ondersteuning bij de uitscheiding.
 • Het verzorgen van wonden.
 • Het verzorgen van stomata.
 • Het toedienen van medicijnen.
 • Het voorkomen en zo nodig behandelen van decubitus.
 • Het uitvoeren van voorbehouden, verpleegtechnische, risicovolle handelingen zoals protocollair vastgelegd.
 • Het analyseren van de hulpbehoeften en wensen en deze verwerken in het zorgplan.
 • Het geven van advies, instructie en voorlichting over de behandeling en toepassing van eventuele hulpmiddelen.
 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Begeleiding

 • Het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid.
 • Het ondersteunen bij het omgaan met gevoelens van verlies, eenzaamheid, rouw etc.
 • Het regelen van vervoer en het begeleiden naar ziekenhuis, tandarts etc.
 • Het ondersteunen bij ontslag.
 • Het ondersteunen van de familie en contactpersonen.

Geestelijke begeleiding

Hiervoor wordt een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht.

 • Het aanbieden van geestelijke verzorging en begeleiding vanuit en op basis van geloofs- of levensovertuiging. Zingeving en spiritualiteit spelen binnen Bergweide een grote rol.
 • Het begeleiden van cliënten in de eucharistieviering en gebedsdienst.
 • Het begeleiden van de cliënt en zijn naasten in de palliatief-terminale fase, volgens het in Bergweide geldende beleid.

Activerende begeleiding

Hiervoor wordt een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht.

 • Het aanbieden van individuele recreatieve activiteiten zoals een wandeling, zwemmen, naar een concert gaan etc.
 • Het aanbieden van individuele therapeutische behandeling,zoals snoezelen, schrijfoefeningen, muziektherapie.
 • Het aanbieden van recreatieve groepsactiviteiten, zoals verschillende verenigingen, vakanties, dansmiddag, barbecue etc.
 • Het aanbieden van een therapeutisch groepsprogramma, zoals geheugentraining, MBVO, klankschalen, muziektherapie etc.
 • Het aanbieden van activiteiten in de huishoudelijke sfeer zowel individueel als in groepsverband, zoals gezamenlijk koken, individueel bed opmaken, strijken, stofzuigen etc.
 • Het aanbieden van eucharistievieringen en gebedsdiensten.
 • Buiten het reguliere activiteitenaanbod om kan het zijn dat er individueel andere behoeften en wensen liggen. Er zal alles aan worden gedaan om aan deze individuele behoeften en wensen tegemoet te komen. Hiervoor zal dan mogelijk wel een financiële vergoeding worden gevraagd.

Medische behandeling

 • Het verrichten van medisch onderzoek en advisering bij (complexe) somatische en/of psychogeriatrische problematiek.
 • Het opstellen en evalueren van het behandelplan.
 • Het uitvoeren van medische handelingen gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen of stabiliseren van een aandoening, stoornis, beperking of handicap.
 • Het aansturen van de zorg en de inzet van de daarbij betrokken disciplines.
 • Er is dagelijks een arts aanwezig en 24 uur per dag is een arts bereikbaar.

Psychologische behandeling

 • Het verrichten van psychologisch onderzoek en advisering bij stemmings-, gedrags- en/of andere psychogeriatrische problematiek.
 • Het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

Paramedische behandeling

 • Het verrichten van paramedisch onderzoek en advisering bij (complexe) somatische en/of psychogeriatrische problematiek
 • Het uitvoeren van paramedische handelingen gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen of stabiliseren van een stoornis, beperking of handicap.
 • De volgende paramedische diensten zijn beschikbaar: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtiste. De arts kan te allen tijde andere disciplines consulteren.

Verblijf (indien van toepassing)

 • Bergweide biedt 24-uurs verblijf in een huis waar 24 uur per dag toezicht en deskundige begeleiding aanwezig is.
 • De cliënten hebben een 1 persoons- of een 2 persoonsslaapkamer en kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke huiskamer.
 • Er zijn meerder sanitaire voorzieningen.
 • Voor de veiligheid van de cliënten worden sommige ruimtes afgesloten.
 • Voor de veiligheid van de cliënten en de medewerkers wordt met een alarmoproepsysteem gewerkt en worden zo nodig sensoren gebruikt, indien in het zorgplan afgesproken.
 • Bergweide beschikt over een eigen BHV. Er is 24 uur per dag minstens 1 BHV-er aanwezig.
 • Er zijn meerdere gemeenschappelijke ruimten, te weten: activiteitenruimte, serre, kapel, devotieruimtes en restaurant.
« Terug naar het overzicht
Deel deze pagina op: