ZZP-10

ZZP-10

Deze cliënten verblijven kortdurend (doorgaans niet langer dan 3 maanden) op een aparte woonafdeling in een zorginstelling in verband met een naderend overlijden, in een situatie van beschermd verblijf.
Maar in bijzondere situaties is het mogelijk dat aan een bewoner/cliënt, woonachtig in Bergweide of zorg ontvangend van Bergweide een ZZP 10 wordt toegekend. Dit is het geval wanneer de bewoner/cliënt in het terminale stadium komt, d.w.z. een levensverwachting heeft van naar verwachting niet langer dan 3 maanden, en de zorgvraag aan alle onderstaande criteria voldoet:

 • noodzaak tot bestrijding van zware pijn
 • zeer intensieve 24-uurszorg die in andere pakketten niet mogelijk is
 • speciale medische apparatuur
 • noodzaak van inzet van speciaal opgeleid personeel.

In verband met de terminale fase van het leven is sprake van een intensieve zorgbehoefte ten aanzien van psychosociale en cognitieve functies, de sociale redzaamheid, de mobiliteit en de ADL. In het algemeen is sprake van noodzaak tot overname van zorg op al deze aspecten. De mate waarin de bewoner/cliënt beperkingen ondervindt op het gebied van psychosociaal welbevinden kan sterk verschillen. De begeleiding is gericht op zowel de bewoner/cliënt als zijn naasten.

Bij deze bewoners/cliënten is in veel gevallen (gespecialiseerde) verpleegkundige aandacht aan de orde.

Er is meestal geen sprake van gedragsproblematiek

De aard van het begeleidingsdoel is begeleiding in de terminale fase van het leven.

Er kan sprake zijn van psychiatrische problematiek, zowel passief als actief van aard.

De bewoners/cliënten hebben een structurele zorgbehoefte, op zowel geplande als op niet geplande tijden. De zorgverlening is voortdurend in de nabijheid en kan 24 uur per dag geleverd worden.

De gemiddelde totaaltijd aan verzorging, inclusief dagbesteding is 26,5 tot 32,5 uur per week. Bij de zorgverlening is een of meerdere behandelaar(s) betrokken, dit is gemiddeld 2 uur per week.

Afhankelijk van de individuele behoefte en wensen van een bewoner/cliënt wordt een zorgplan opgesteld. Rekening houdend met de beschikbare uren kan uit het onderstaand aanbod van Bergweide een keuze worden gemaakt door de arts, de bewoner/cliënt zelf, diens vertegenwoordiger en de zorgcoördinator. Belangrijk hierbij is dat continu aandacht is voor de autonomie van de bewoner/cliënt.
De gemaakte keuzes worden vastgesteld in het MDO en vastgelegd in het zorgplan.

Persoonlijke verzorging

 • Het assisteren bij wassen, kleden, scheren en toiletgang. Zo nodig wordt deze zorg volledig overgenomen.
 • Het assisteren bij het aanbrengen van lichaamsondersteunende hulpmiddelen. Zo nodig wordt deze zorg volledig overgenomen (hoorapparaat, bril, gebit etc.).
 • Het assisteren bij beweging en houding. Zo nodig wordt hierbij volledig hulp geboden en/of hulpmiddelen aangeschaft, zoals een rolstoel of looprekje.
 • Het assisteren bij eten en drinken. Zo nodig wordt hierbij volledige hulp geboden maar het kan ook alleen maar controle en stimulatie zijn.
 • Het assisteren, stimuleren en controleren in de ADL en de PDL en het verzorgen van trainingen bij de bewoners hieromtrent. Zo nodig wordt de ADL volledig overgenomen.
 • Het bieden van incontinentieverzorging.
 • Het bieden van haarverzorging door de verzorgenden of door de kapsters.
 • De kosten van de kapsalon worden apart in rekening gebracht.
 • Het bieden van gebitsverzorging.
 • Het bewaken van het slaap- en waakritme.
 • Huidverzorging.
 • Het bieden van nagelverzorging door de verzorgenden of door de pedicure.
 • Als de pedicure niet om medische redenen wordt ingeschakeld door de arts worden de kosten apart in rekening gebracht.
 • Het bieden van een schoonheidsbehandeling door de schoonheidsspecialiste Dit valt buiten het basispakket en wordt daarom apart in rekening gebracht.

Huishoudelijke verzorging

 • Het bieden van alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het verpleeghuis.
 • Volledige verzorging van textiel. Hiervoor wordt een vast bedrag per maand in rekening gebracht. De extra kosten van de wasserij voor o.a. stoomgoed worden eveneens per maand in rekening gebracht.
 • Het verzorgen en aanbieden van de maaltijden en consumpties.

Buiten het basispakket is het mogelijk om:

 • Als contactpersoon of familielid mee te eten. Hierover dienen afspraken gemaakt te worden met de afdelingsleiding. De kosten hiervan worden in rekening gebracht. Ook beschikt Bergweide over een restaurant waar kleine versnaperingen te verkrijgen zijn.
 • Bij verjaardagen en andere feesten van bewonerscliënten op verzoek van de bewoner/cliënt zelf, de familie of de contactpersonen catering aan te bieden. Hiervoor wordt achteraf een rekening gestuurd.

Verpleging

 • Er is 24 uur per dag een verpleegkundige in Bergweide aanwezig.
 • Het controleren van de lichaamsfuncties.
 • Het bieden van ondersteuning bij de uitscheiding.
 • Het verzorgen van wonden.
 • Het verzorgen van stomata.
 • Het toedienen van medicijnen.
 • Het voorkomen en zo nodig behandelen van decubitus.
 • Het uitvoeren van voorbehouden, verpleegtechnische, risicovolle handelingen zoals protocollair vastgelegd.
 • Het analyseren van de hulpbehoeften en wensen en deze verwerken in het zorgplan.
 • Het geven van advies, instructie en voorlichting over de behandeling en toepassing van eventuele hulpmiddelen.
 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Begeleiding

 • Het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid.
 • Het ondersteunen bij het omgaan met gevoelens van verlies, eenzaamheid, rouw etc.
 • Het regelen van vervoer en het begeleiden naar ziekenhuis, tandarts etc.
 • Het ondersteunen bij ontslag.
 • Het ondersteunen van de familie en contactpersonen.

Geestelijke begeleiding

Hiervoor wordt een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht.

 • Het aanbieden van geestelijke verzorging en begeleiding vanuit en op basis van geloofs- of levensovertuiging. Zingeving en spiritualiteit spelen binnen Bergweide een grote rol.
 • Het begeleiden van cliënten in de eucharistieviering en gebedsdienst.
 • Het begeleiden van de cliënt en zijn naasten in de palliatief-terminale fase, volgens het in Bergweide geldende beleid.

Activerende begeleiding

Hiervoor wordt een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht.

 • Het aanbieden van individuele recreatieve activiteiten zoals een wandeling, zwemmen, naar een concert gaan etc.
 • Het aanbieden van individuele therapeutische behandeling,zoals snoezelen, schrijfoefeningen, muziektherapie.
 • Het aanbieden van recreatieve groepsactiviteiten, zoals verschillende verenigingen, vakanties, dansmiddag, barbecue etc.
 • Het aanbieden van een therapeutisch groepsprogramma, zoals geheugentraining, MBVO, klankschalen, muziektherapie etc.
 • Het aanbieden van activiteiten in de huishoudelijke sfeer zowel individueel als in groepsverband, zoals gezamenlijk koken, individueel bed opmaken, strijken, stofzuigen etc.
 • Het aanbieden van eucharistievieringen en gebedsdiensten.
 • Buiten het reguliere activiteitenaanbod om kan het zijn dat er individueel andere behoeften en wensen liggen. Er zal alles aan worden gedaan om aan deze individuele behoeften en wensen tegemoet te komen. Hiervoor zal dan mogelijk wel een financiële vergoeding worden gevraagd.
 • Medische behandeling
 • Het verrichten van medisch onderzoek en advisering bij (complexe) somatische en/of psychogeriatrische problematiek.
 • Het opstellen en evalueren van het behandelplan.
 • Het uitvoeren van medische handelingen gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen of stabiliseren van een aandoening, stoornis, beperking of handicap.
 • Het aansturen van de zorg en de inzet van de daarbij betrokken disciplines.
 • Er is dagelijks een arts aanwezig en 24 uur per dag is een arts bereikbaar.

Psychologische behandeling

 • Het verrichten van psychologisch onderzoek en advisering bij stemmings-, gedrags- en/of andere psychogeriatrische problematiek.
 • Het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

Paramedische behandeling

 • Het verrichten van paramedisch onderzoek en advisering bij (complexe) somatische en/of psychogeriatrische problematiek
 • Het uitvoeren van paramedische handelingen gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen of stabiliseren van een stoornis, beperking of handicap.
 • De volgende paramedische diensten zijn beschikbaar: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtiste. De arts kan te allen tijde andere disciplines consulteren.

Verblijf (indien van toepassing)

 • Bergweide biedt 24-uurs verblijf in een huis waar 24 uur per dag toezicht en deskundige begeleiding aanwezig is.
 • De cliënten hebben een 1 persoons- of een 2 persoonsslaapkamer en kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke huiskamer.
 • Er zijn meerder sanitaire voorzieningen.
 • Voor de veiligheid van de cliënten worden sommige ruimtes afgesloten.
 • Voor de veiligheid van de cliënten en de medewerkers wordt met een alarmoproepsysteem gewerkt en worden zo nodig sensoren gebruikt, indien in het zorgplan afgesproken.
 • Bergweide beschikt over een eigen BHV. Er is 24 uur per dag minstens 1 BHV-er aanwezig.
 • Er zijn meerdere gemeenschappelijke ruimten, te weten: activiteitenruimte, serre, kapel, devotieruimtes en restaurant.
« Terug naar het overzicht
Deel deze pagina op: