Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Bergweide bestaat uit 8 leden en houdt toezicht op het besturen van de organisatie door de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in Bergweide.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder zijn in de stichtingsstatuten vastgelegd. De Raad van Toezicht en Bestuurder werken volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. De stichtingsstatuten zijn hiermee in overeenstemming.

Van de leden van de Raad van Toezicht van Bergweide wordt verwacht dat zij:

De missie en de statutaire doelstellingen van Bergweide onderschrijven en in staat zijn met kennis en ervaring een bijdrage te leveren aan het bewaken van de identiteit, de kwaliteit, de continuïteit en de strategische koers van het verpleeghuis;

In teamverband kunnen en willen opereren, waarbij wordt uitgegaan van een onafhankelijke opstelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel; leden van de Raad van Toezicht besluiten zonder last of ruggenspraak;

Beschikken over bewezen bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen;

Zich blijvend verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheid in het algemeen en de zorgfunctie van ouderenzorg in het bijzonder;

Een juist evenwicht hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

Het vermogen en de attitude bezitten om toezicht te houden op het bestuur van de organisatie, de bestuurder met raad bij te staan en tot klankbord te dienen;

In staat zijn het financiële beleid van Bergweide mede te toetsen, en

Bekendheid hebben met (regionale) netwerken, samenwerkingsorganen of overheden op het terrein van de gezondheidszorg en overheden.

Ieder lid van de Raad van Toezicht moet in hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen en daarnaast over specifieke deskundigheden beschikken voor het vervullen van zijn/haar taak.

De Raad van Toezicht van Bergweide bestaat uit

Voorzitter:

De heer Dr. H.G.Th. van Geffen

De heer Drs E.J.M.R. Vijgen

Commissie Kwaliteit en Veiligheid, HR

Mevrouw Drs. T. Steinbrück

De heer Drs. L.F.P. Niessen

Mevrouw Prof. Dr. S.A.H. van Hooren

Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

De heer Drs. D. Lymandt RA

Mevrouw Mr. Drs. D. Lejeune

Het reglement van de Raad van Toezicht kunt u hier inzien.

De visie op toezicht houden treft u hier aan.

Het informatieprotocol is hier beschikbaar.

Op 10 december 2018 heeft Bergweide haar statuten gewijzigd. De statuten kunt u via deze link inkijken.

Deel deze pagina op: