Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Wij kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om inzicht te hebben in de personeelsbezetting en –samenstelling van ons verpleeghuis. Deze treft u dan ook hierbij aan.

Op elke huiskamer zijn van 07.00 u tot 20.00 u steeds minimaal twee zorgmedewerkers aanwezig. Daarnaast maken wij gebruik van vrijwilligers. Wij overleggen bovendien met de familieleden van bewoners over hun mogelijkheden bij het ondersteunen van het verlenen van zorg. Zo wordt de zorg voor onze bewoner nóg meer gecontinueerd.

Vanaf 20.00 u tot 22.45 u is in elke huiskamer een zorgmedewerker aanwezig. Vervolgens is er in de nacht steeds een zorgmedewerker per afdeling (dit zijn 3 huiskamers) aanwezig. Deze zorgmedewerker kan altijd een beroep doen op een verpleegkundige. De verpleegkundige staat ten dienste van alle afdelingen van ons verpleeghuis.

Per drie huiskamers (dus per afdeling) is er een teamleider. Wij kiezen bewust voor het aanstellen van teamleiders. Hierdoor is de regie op het zorgproces gewaarborgd. De teamleider coacht de medewerkers en is het aanspreekpunt voor de bewoners en diens familie. Hierdoor kunnen onze medewerkers in de huiskamers zich volledig concentreren op de directe bewonerszorg en de sfeer binnen de huiskamer. Dat vinden wij belangrijk.

Ons personeelsbestand is samengesteld uit leerlingen en medewerkers van niveau 1 tot en met niveau 5. Zo werken bij ons zorghulpen, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen van niveau 4 en 5. Daarnaast hebben medewerkers specifieke zorginhoudelijke aandachtsgebieden. Collega’s kunnen een beroep doen op deze deskundigheid, zoals hygiëne- en infectiepreventie en wondverzorging.

Bergweide is een erkend leerwerkbedrijf.

Vanuit onze zorgvisie maken wij bewust gebruik van een eigen flexpool. Deze medewerkers zijn in dienst van Bergweide, maar werken niet in een vast team. De medewerkers uit de flexpool worden ingezet bij vervanging i.v.m. ziekte, verlof en scholing van de medewerkers. Omdat wij niet werken met uitzendkrachten maar met vaste medewerkers, hebben onze bewoners steeds vertrouwde gezichten om zich heen. De medewerkers van de flexpool dragen uiteraard dan ook de zorgvisie van Bergweide uit. Zij kennen onze bewoners en kunnen daardoor de best passende zorg geven.

Er is altijd 24 uur per dag minimaal één verpleegkundige binnen Bergweide aanwezig.

Uiteraard beschikt Stichting Verpleeghuis Bergweide ook over een behandelteam, bestaande uit o.a.

  • specialist ouderengeneeskunde. Deze is 24 u per dag bereikbaar
  • diëtist
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • psycholoog
  • geestelijk verzorger
  • vaktherapeut

Kennis en expertise die Bergweide niet zelf in huis heeft, wordt zo nodig ingehuurd.

Naast de zorgmedewerkers binnen een huiskamer, zijn er ook activiteitenbegeleiders en vaktherapeuten. Zij zorgen –naast de zorgmedewerkers- dagelijks voor een zinvolle dagbesteding voor onze bewoners.

Bergweide maakt gebruik van een eigen keuken. Er wordt dagelijks vers gekookt voor alle afdelingen. Onze facilitair medewerkers, receptionistes, keuken- en restaurantmedewerkers voeren de ondersteunende en onontbeerlijke werkzaamheden uit ten behoeve van het zorgproces, zodat wij onze bewoners de best mogelijke zorg onder aangename woonomstandigheden kunnen bieden.

Onze overheadkosten zijn laag. Wij vinden het belangrijk om de beschikbare gelden optimaal in te zetten voor de zorg aan onze bewoners.

Het is in het belang van zowel onze bewoners, medewerkers als de organisatie zelf om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Daarin voorziet het verzuimbeleid: hierin is opgenomen dat medewerkers preventieve consulten met Bedrijfsmaatschappelijk Werk en de Arboarts kunnen voeren. Daarnaast onderhouden wij tijdens het verzuim van de medewerkers regelmatig contact met hen. Dit komt de terugkeer naar de werkplek ten goede en resulteert ook in de continuering van de zorg voor onze bewoners.

Wij kennen een hoge medewerkerstevredenheid. Onze medewerkers werken graag bij Bergweide. Zij voelen zich betrokken bij de bewoners en de zorg voor de bewoners. Hierdoor kent Bergweide weinig personeelsverloop. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de kennis en ervaring van onze medewerkers is geborgd in het praktische zorgproces.

Bergweide hecht aan een adequate personeelsmix: medewerkers die reeds langer bij Bergweide werken, kunnen bogen op een grote ervaring en hoge productiviteit. Deze ervaren medewerkers dragen vervolgens hun kennis en expertise over op de jongere medewerkers. Dit geldt echter ook andersom: onze jongere medewerkers nemen nieuw opgedane kennis en practices mee naar Bergweide en wisselen hun opgedane kennis weer uit met de ervaren medewerkers.

Voor de exacte cijfers van ons personeelsbestand kunt u ons maatschappelijk jaarverslag 2021 raadplegen. Dit document vindt u hier.

Deel deze pagina op: