Leernetwerken

Leernetwerken

Het nieuwe kwaliteitskader vraagt van zorgaanbieders om continu te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Bergweide staat volledig achter deze visie. Wij concretiseren deze voorwaarden door voortdurend te reflecteren, leren en verbeteren, zowel met externe partners als intern. In onderstaand overzicht kunt u zien in welke externe en interne leernetwerken wij participeren.

Bestuurder

Netwerk Limburg, managers / bestuurders zorg:

Accent op ontmoeten, netwerken en ervaringen uitwisselen

3 maal per jaar

Berg en Bosch kring; intervisie groep bestuurders (landelijk):

Themabespreking

Reflectie

4 maal per jaar

Intervisiegroep bestuurders Zuid- Limburg:

casuïstiek

accent op reflectie

Eenmaal per 8 weken

Bijeenkomst Actiz kleine organisaties

informatie-uitwisseling

2 maal per jaar

Regiobijeenkomst Actiz

actualiteit bespreken

2 maal per jaar

Platform Kwaliteit Actiz:

input , klankbord t.b.v. sectorpartijen t.b.v. vormgeving kwaliteitskader

Looptijd : 2017, voornml. digitaal

Regio bestuurdersbijeenkomst persoonsvolgende bekostiging Zuid Limburg:

ervaringen delen

koers bepaling

Bespreking experiment Persoonsvolgende Bekostiging

Bestuurdersbijeenkomst Ketenzorg Dementie :

bespreken ontwikkelingen binnen dementiezorg

Eenmaal per jaar

Lid NVZD:

regelmatig bijwonen symposia

bijhouden ontwikkelingen op gebied van governance

Controller

Lid van de HEAD-vereniging, een beroepsvereniging voor financieel managers in de zorg. 

Uitbouwen van expertise

Ontwikkeling en profilering van het vakgebied

Manager Zorg

GOAC: Geriatrisch onderzoeks- en adviescentrum

Kennisuitwisseling op het gebied van dementie en ouderdomsklachten

Diverse onderwijsinstellingen, o.a. Arcus en Leeuwenborg

HIP: commissie Hygiëne en Infectie Preventie

Regelmatige overleggen met Sevagram: doel is van elkaar te leren hoe zo goed mogelijk kan worden gewerkt zodat een optimale hygiëne wordt bereikt en infecties zo veel als mogelijk worden voorkomen

Regionale HIP commissie.

In deze commissie hebben onder meer de Universiteit Maastricht, de GGD, Zuyderland en zorginstellingen zitting. Zij overleggen regelmatig om ervaringen uit te wisselen

VMZ: Vereniging Managers in de Zorg

een vereniging voor topfunctionarissen in de zorg die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur en te maken hebben met management- en leiderschapsvraagstukken voor een groot bedrijfsonderdeel.

Doel: kennisuitwisseling en verbetering van expertise door het bijwonen van verschillende bijeenkomsten.

Palliatief netwerk Oostelijk Zuid Limburg: een samenwerkingsverband van zorgaanbieders

Doelen:

de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Het versterken van de onderlinge samenwerking

Het vergroten van de beschikbaarheid van de palliatieve zorg in Limburg

Het verspreiden van kennis en kwaliteit van palliatieve zorg middels deskundigheidsbevordering

Het borgen van aanwezige kennis en het goed inzetten van deze kennis

Het verbeteren en borgen van kwaliteit van palliatieve zorg

HR adviseur

Zorg aan Zet Limburg

Kennisoverdracht HR-wetgeving, HR-actualiteiten en onderling info uitwisselen

Circa 3 keer per jaar

Actiz

cao ontwikkelingen

Bijeenkomst m.b.t. kanteling van de werktijden

HR thema’s

Afhankelijk van thema: 1 à 2 keer per jaar

Geestelijk verzorgers

VGVZ – Vereniging van Geestelijk Verzorgers (landelijke beroepsvereniging)

VGVL – Vereniging van Geestelijk Verzorgers Limburg

Deze verenigingen behartigen de belangen van haar leden. Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en verbreed.

Europese en Oecumenische Werkgroep Handicap et Eglise

3 à 4 keer per jaar

Deze vereniging houdt zich bezig met pastoraat en catechese voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt veel aanknopingspunten voor het werken met de bewoners van Bergweide

VPW – Vereniging Pastoraal Werkenden

4 keer per jaar

Door het lidmaatschap van de VPW houden de geestelijk verzorgers voeling met pastorale ontwikkelingen in de maatschappij

Diverse Intervisiegroepen Geestelijk Verzorgers Regio Limburg

4 keer per jaar

Tijdens deze bijeenkomsten ondersteunen de geestelijk verzorgers elkaar in zelfreflectie aan de hand van een casus

Regio-overleg van ethische commissies in zorgorganisaties

4 keer per jaar

Het doel van dit regio-overleg is de ethische commissie als levend orgaan op de werkvloer van de organisatie krijgen

Psychologen

Lidmaatschap NIP (Nederlands Instituut Psychologen)

De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

Lidmaatschap ParkinsonNet

ParkinsonNet is erop gericht om professionals te scholen m.b.t. de Ziekte van Parkinson (en aanverwante beelden), om professionals met elkaar in contact te brengen en makkelijk vindbaar te laten zijn voor collega’s en cliënten. Er zijn een aantal regiobijeenkomsten per jaar. Het is verplicht om aan twee regiobijeenkomsten per jaar deel te nemen. Daarnaast dient de psycholoog één maal per twee jaar deel te nemen aan een congres.

Teamleiders/medewerkers

Wijkverpleging

Geriatrie Netwerk Parkstad

Vier bijeenkomsten per jaar

Interne leernetwerken

Elke huiskamer c.q. afdeling heeft inhoudelijk deskundigen. Zij zijn allemaal gespecialiseerd op een bepaald gebied en kunnen andere medewerkers bijstaan bij vragen.

HIP – Hygiëne en Infectie Preventie: dit interne leernetwerk houdt zich bezig met het voorkomen van infecties en verspreiding van bijzonder resistente bacteriën. De maatregelen die hiervoor gelden zijn gebaseerd op landelijke wetgeving, normen en richtlijnen.

BGZ – Belevingsgerichte Zorg: Door in te spelen op de ‘ik-beleving’ wordt de zorg aan de behoeften van de persoon met dementie aangepast. Regelmatig wordt overlegd over de beste manier waarop de meest passende zorg aan de bewoners gegeven kan worden.

Prisma-analyse: elk kwartaal worden gemelde incidenten nader geanalyseerd met de betrokken medewerkers. Ook de deelnemers van de MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten) is ook bij deze analysebesprekingen betrokken om zowel retrospectief als prospectief ervaringen te kunnen uitwisselen en te kunnen anticiperen op mogelijke incidenten, danwel deze geheel te voorkomen.

Behandeling ethische vraagstukken: Vier keer per jaar komt de ethische commissie bij elkaar. Deze commissie bestaat uit onder meer een geestelijk verzorger, een specialist ouderengeneeskundige, een teamleider en enkele externe deskundigen. Aan de hand van een door de zorgmedewerkers ingediende casus worden ethische vraagstukken besproken.

Tijdens de werkoverleggen van de afdelingen wordt elke keer tijd ingeruimd om te reflecteren en te leren van elkaar op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Hierdoor wordt ook uitvoering gegeven aan het strategisch opleidingsplan Waardigheid en Trots door middel van het organiseren van intervisieteambijeenkomsten.

Werkgroep onbegrepen gedrag: Deze werkgroep helpt de kwaliteit van leven van onze bewoners te vergroten. Daarvoor is beleid opgesteld zodat onze bewoners zich veilig voelen in hun vertrouwde omgeving. Elk team heeft een agressie preventie coach. Alle medewerkers zijn geschoold in agressie en geweld en hebben de ABC-training gevolgd. Wij beschikken reeds geruime tijd over een HBO-verpleegkundige, gespecialiseerd in onbegrepen gedrag.

Externe leernetwerken

Bergweide vormt samen met zowel De Beyart in Maastricht als Zorggroep Beek een leernetwerk. Doel van dit opgezette leernetwerk is

  • het verhogen van de expertise van de medewerkers
  • samen bespreken hoe de inhoud van de zorg en activiteiten zo optimaal vorm gegeven van worden.

De medewerkers van Bergweide, De Beyart en Zorggroep Beek organiseren hiervoor op reguliere basis bijeenkomsten, waarbij zij elkanders afdelingen bezoeken en van elkaar leren.

Deel deze pagina op: